Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
Hotărârile Consiliului local aprobate in ședința din data de 31.10.20222022/10/31
HCL nr. 43/2022  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Rosiori, jud. Buzau, in comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii, constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Rosiori, jud. Braila, pentru anul scolar 2023-20232022/09/05
HCL nr. 42/2022  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Rosiori, jud. Buzau, in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Rosiori, jud. Braila, pentru anul scolar 2022-20232022/09/05
HCL nr. 41/2022  privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului local in consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale Rosiori, pentru anul scolar 2022-20232022/09/05
HCL nr. 40/2022  privind rectificarea bugetului local pe anul 20222022/09/05
HCL nr. 39/2022  privind aprobarea raportului de analiza a situatiilor financiare contabile ale comunei Rosiori la 30.06.20222022/09/05
HCL nr. 38/2022  privind alegerea presedintelui de sedinta2022/09/05
HCL nr. 37/2022 privind acordarea unui mandat special d-lui Primar Soceanu Neculai, in calitate de reprezentant de drept al UAT Rosiori, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  Dunarea Braila aprobarea Strategiei de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021-20252022/08/13
HCL nr. 36/2022 privind aprobarea Actului aditional nr.25 – privind modificarea punctului 4 al alin. (2) al art. 36 – Preturile, Tarifele si alte surse de venit din cap.1 – Sistemul financiar -Titlu II – Sistemul financiar si sistemul contabil – din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021-2025 – actualizata2022/08/13
HCL nr. 35/2022 privind aprobarea devizului rest de executie la obiectivul de investitie „Reabilitare, extindere si consolidare cladiri scolare Scoala Gimnaziala Rosiori, jud. Braila” conform OUG nr. 47 / 20222022/08/13
HCL nr. 34/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta2022/08/13
HCL nr. 33/2022 privind aprobarea incheierii unui acord de colaborare intre AVPS Diana Bucuresti gestionarul Fondului Cinegetic nr. 44 Florica si nr. 45 Tataru, din jud. Braila si Consiliul local al comunei Rosiori, jud. Braila2022/07/29
HCL nr. 32/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 20222022/07/29
HCL nr. 31/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta2022/07/29
HCL nr. 30/2022 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Rosiori, jud. Braila2022/06/29
HCL nr. 29/2022 privind revocarea HCL nr. 23 / 31.03.20222022/06/29
HCL nr. 28/2022  privind alegerea presedintelui de sedinta2022/06/29
HCL nr. 27/2022privind aprobarea insusirii bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa, aprobarea apartenentei la domeniul public a Comunei Rosiori a bunurilor de retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Rosiori a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora2022/05/31
HCL nr. 26/2022privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2021 a bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului public si privat al comunei Rosiori, jud. Braila2022/05/31
HCL nr. 25/2022privind aprobarea raportului de analiza a situatiilor financiare contabile ale comunei Rosiori la 31.03.20222022/05/31
HCL nr. 24/2022privind alegerea presedintelui de sedinta2022/05/31
HCL nr. 23/2022privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Parohiile din comuna Rosiori, jud. Braila2022/03/31
HCL nr. 22/2022privind desemnarea membrilor Consiliului loca al comunei Rosiori in vederea constituirii comisiei privind evaluarea performantelor individuale ale secretarului general al comunei Rosiori pentru anul 20212022/03/31
HCL nr. 21/2022privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol la finele Semestrului II – 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati2022/03/31
HCL nr. 20/2022privind infiintarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului de iluminat public la nivelul comunei Rosiori si alegerea de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Rosiori2022/03/31
HCL nr. 19/2022privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul 20222022/03/31
HCL nr. 18/2022privind aprobarea raportului de analiza a situatiilor financiare si executia bugetului local de venituri si cheltuieli ale comunei Rosiori la 31.12.20212022/03/31
HCL nr. 17/2022privind alegerea presedintelui de sedinta2022/03/31
HCL nr. 13/2022privind aprobarea bugetului local al comunei Rosiori, jud. Braila, pe anul 20222022/02/11
HCL nr. 42/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 20212021/10/27
HCL nr. 41/2021privind aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general estimativ pentru obiectivului de investitie „Modernizare, asfaltare DC29, Coltea-Pribeagu, comuna Rosiori, jud. Braila” in vederea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny2021/10/27
HCL nr. 40/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Modernizare, asfaltare DC29, Coltea-Pribeagu, comuna Rosiori, jud. Braila”2021/10/27
HCL nr. 39/2021privind aprobarea achizitionarii din bugetul local al comunei Rosiori, a unui microbuz pentru transportul elevilor2021/09/30
HCL nr. 38/2021privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 20212021/09/30
HCL nr. 37/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 20212021/09/30
HCL nr. 36/2021privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Rosiori, jud. Buzau, in comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii, constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Rosiori, jud. Braila, pentru anul scolar 2021-20222021/08/31
HCL nr. 35/2021privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Rosiori, jud. Buzau, in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Rosiori, jud. Braila, pentru anul scolar 2021-20222021/08/31
HCL nr. 34/2021rivind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului local in consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale Rosiori, pentru anul scolar 2021-20222021/08/31
HCL nr. 33/2021privind aprobarea raportului de analiza a situatiilor financiare contabile ale comunei Rosiori la 30.06.20212021/08/31
HCL nr. 32/2021privind aprobarea Regulamentului de utilizare a parcurilor, locurilor de joaca, locurilor de odihna si a terenurilor de sport aflate in administrarea comunei Rosiori, jud. Braila2021/08/31
HCL nr. 31/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/08/31
HCL nr. 30/2021privind includerea la domeniul public al comunei Rosiori, jud. Braila a investitiei – Dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Rosiori, jud. Braila, cu tractor si cisterna speciala2021/07/30
HCL nr. 29/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Modernizare, asfaltare DC29, Coltea-Pribeagu, comuna Rosiori, jud. Braila”2021/07/30
HCL nr. 28/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/07/30
HCL nr. 27/2021privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul 20212021/05/31
HCL nr. 26/2021privind aprobarea Programului de achizitii publice pentru anul 20212021/05/31
HCL nr. 25/2021privind aprobarea raportului de analiza a situatiilor financiare contabile ale comunei Rosiori la 31.03.20212021/05/31
HCL nr. 24/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/05/31
HCL nr. 23/2021privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetei de 40.17ha din suprafata totala de 673.1569ha pasune, aflata in domeniul privat al comunei Rosiori, jud. Braila2021/04/16
HCL nr. 22/2021privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2020 a bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului public si privat al comunei Rosiori, jud. Braila2021/04/16
HCL nr. 21/2021privind aprobarea bugetului local al comunei Rosiori, jud. Braila, pe anul 20212021/04/16
HCL nr. 20/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/04/16
HCL nr. 19/2021privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Rosiori, jud. Braila, precum si stabilirea nivelului de indemnizatie de sedinta a alesilor locali2021/03/30
HCL nr. 18/2021privind aprobarea drepturilor de care vor beneficia personalul din serviciul voluntar pentru situatii de urgenta in anul 20212021/03/30
HCL nr. 17/2021privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anuI 2020 si a Masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pentru anul 20212021/03/30
HCL nr. 16/2021privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor pe anul 20212021/03/30
HCL nr. 15/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/03/30
HCL nr. 14/2021privind aprobarea Actului aditional nr.24 – privind modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale, Dispozitii Speciale – Partea comuna, Dispozitii Speciale – Partea de apa si Dispozitii Speciale – Partea de canalizare – din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021-20252021/02/26
HCL nr. 13/2021privind modificarea HCL nr. 11/13.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evolutie a preturilor / tarifelor serviciilor conform rezultatelor Analizei cost-beneficiu din Studiul  de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-20202021/02/26
HCL nr. 12/2021privind modificarea HCL nr. 10/13.02.2020 privind aprobarea Listei de investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-20202021/02/26
HCL nr. 11/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza PT si detalii de executie pentru implementarea si realizarea obiectivului de investitie „Reabilitare, extindere si consolidare cladiri scolare Scoala Gimnaziala Rosiori, jud. Braila”2021/02/26
HCL nr. 10/2021privind aprobarea raportului de analiza a situatiilor financiare si executia bugetului local de venituri si cheltuieli ale comunei Rosiori la 31.12.20202021/02/26
HCL nr. 9/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/02/26
HCL nr. 8/2021privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica2021/01/12
HCL nr. 7/2021privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare de invatamant in comuna Rosiori, jud. Braila pentru anul scolar 2021-20222021/01/12
HCL nr. 6/2021privind aprobarea cuantumului maxim si a situatiilor de acordare a prestatiilor financiare exceptionale prevazute de Legea nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 20212021/01/12
HCL nr. 5/2021privind aprobarea Planului de interes local anual, pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii venitului minim garantat2021/01/12
HCL nr. 4/2021privind aprobarea ajutorului de deces si ajutorului de urgenta pentru beneficiarii de ajutor social conform  Legii nr. 416 / 2001 modificata si completata, pentru anul 20212021/01/12
HCL nr. 3/2021privind stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garatat2021/01/12
HCL nr. 2/2021privind aprobarea utilizarii excedentului pentru acoperirea unor goluri de casa in anul 20212021/01/12
HCL nr. 1/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/01/12
HCL nr. 54/2020privind neasumarea responsabilitatii de catre Consiliul local a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii scolari 2021-20232020/12/21
HCL nr. 53/2020privind acordarea unui ajutor de urgenta2020/12/21
HCL nr. 52/2020privind aprobarea acordarii de cadouri copiilor cu varsta scolara si prescolara din comuna Rosiori, jud. Braila, cu ocazia sarbatorilor de iarna2020/12/21
HCL nr. 51/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/12/21
HCL nr. 50/2020privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Rosiori, jud. Buzau la 30.09.20202020/12/21
HCL nr. 49/2020privind alegerea presedintelui de sedinta2020/12/21

Comments are closed.